Α

SITO IN MANUTENZIONE - La nuova versione sarà presto online

ἀγωγή / agoge  

ἀδιαφορία / indifferentia  

ἀδιάφορος / adiaphoros (-foros), indifferens  

ἀδώνειος (-ον) / adonius (-um), adonidium  

ἀζυγεῖς / iniuges  

αἰολικὸν ἀναπαιστικόν  

αἰολικὸν ἀναπαιστικὸν πενθημιμερές  

αἰολικὸν ἀναπαιστικὸν τετράμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν  

αἰολικὸν (-ὸς) ἀναπαιστικὸν (ὸς) τρίμετρον (-ος) καταληκτικὸν (-ος) εἰς συλλαβήν  

αἰολικὸν δακτυλικόν  

αἰολικὸν δακτυλικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον  

αἰολικὸν δακτυλικὸν δίμετρον καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον  

αἰολικὸν δακτυλικὸν δίμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν  

αἰολικὸν δακτυλικὸν ἑξάμετρον καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον / aeolicum dactylicum hexametrum  

αἰολικὸν δακτυλικὸν ἑξάμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν  

αἰολικὸν δακτυλικὸν ἔπος καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον  

αἰολικὸν δακτυλικὸν μονόμετρον  

αἰολικὸν δακτυλικὸν πεντάμετρον ἀκατάληκτον σαπφικὸν τεσσαρεσκαιδεκασύλλαβον / aeolicum (-on) pentametrum dactylicum sapphicum  

αἰολικὸν δακτυλικὸν πεντάμετρον καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον  

αἰολικὸν δακτυλικὸν πεντάμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν  

αἰολικὸν δακτυλικὸν τετράμετρον ἀκατάληκτον  

αἰολικὸν δακτυλικὸν τετράμετρον καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον / aeolicum dactylicum (tetrametrum catalecticum in disyllabum)  

αἰολικὸν δακτυλικὸν τετράμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν  

αἰολικὸν δακτυλικὸν τρίμετρον ἀκατάληκτον  

αἰολικὸν δακτυλικὸν τρίμετρον καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον  

αἰολικὸν δακτυλικὸν τρίμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν  

αἰολικὸν ἔπος: vd. αἰολικὸν δακτυλικὸν ἔπος καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον

αἰολικὸν ἡρωικὸν δακτυλικὸν μέτρον  

αἰολικὸν ἡρωικὸν δακτυλικὸν μέτρον βραχυκατάληκτον  

αἰολικὸν ἡρωικὸν δακτυλικὸν μέτρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν  

αἰολικὸν ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος τετράμετρον ἀκατάληκτον  

αἰολικὸν ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος τρίμετρον ἀκατάληκτον  

αἰολικὸς ἀναπαιστικὸς ἑξάμετρος καταληκτικός: vd. αἰολικὸν ἀναπαιστικὸν τρίμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν

ἀκατάληκτος / acatalectus  

ἀκέφαλον, δακτυλικὸν ἑφθημιμερές: vd. δακτυλικὸν ἑφθημιμερὲς ἀκέφαλον

ἀκέφαλος (πούς)  

ἀκέφαλος (στίχος) / acephalus (versus)  

ἀλκαικὰ μέτρα / alcaica metra  

ἀλκμανικὰ (-μάνεια) μέτρα / alcmanica (-nia) metra  

ἀλλοιόστροφος  

ἀλογία  

ἄλογος / alogus  

ἀμετάβολον ποίημα  

ἄμετρος / ametros  

ἄμικτον ποίημα  

ἀμοιβαία ἀντιστροφή  

ἀμοιβαία ἀντίστροφος  

ἀμοιβαία ᾠδή / amoebaeum carmen  

ἀμοιβαῖον, σύστημα κατὰ περικοπήν  

ἀμοιβαῖος / amoebaeos  

ἀμπαιστός  

ἀμφίβραχυς / amphibrachys (-chus)  

ἀμφιλειπής / amphilipes  

ἀμφιμακροανάπαιστος  

ἀμφίμακρος (-ον) / amphimacrus (-os)  

ἀνακεκλιμένα μέτρα  

ἀνάκλασις / anaclasis  

ἀνακλώμενα ἀσυνάρτητα  

ἀνακλώμενον / anaclomenon  

ἀνακρεόντεια μέτρα / anacreontia (-ea, -ica) metra  

ἀνακύκλησις  

ἀναπαισταντιβάκχειος  

ἀναπαιστικὴ βάσις  

ἀναπαιστικὴ βάσις καταληκτικὴ εἰς δισύλλαβον  

ἀναπαιστικὴ περίοδος  

ἀναπαιστικὴ προσοδιακὴ περίοδος δωδεκάσημος  

ἀναπαιστικὴ συζυγία  

ἀναπαιστικὴ τριποδία / anapaestica tripodia  

ἀναπαιστικὸν αἰολικὸν: vd. αἰολικὸν ἀναπαιστικὸν

ἀναπαιστικὸν αἰολικὸν πενθημιμερές: vd. αἰολικὸν ἀναπαιστικὸν πενθημιμερές

ἀναπαιστικὸν αἰολικὸν τετράμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν: vd. αἰολικὸν ἀναπαιστικὸν τετράμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν

ἀναπαιστικὸν αἰολικὸν τρίμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν: vd. αἰολικὸν (-ὸς) ἀναπαιστικὸν (ὸς) τρίμετρον (-ος) καταληκτικὸν (-ος) εἰς συλλαβήν

ἀναπαιστικὸν ἀρχιλόχειον προσοδιακόν: vd. ἀρχιλόχεια μέτρα 6b

ἀναπαιστικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον / anapaesticum (-us) dimetrum (-us) acatalectum (-us)  

ἀναπαιστικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον κατὰ μονοποδίαν / anapaesticus dimeter acatalectus simplex  

ἀναπαιστικὸν δίμετρον βραχυκατάληκτον / anapaesticum dimetrum brachycatalectum  

ἀναπαιστικὸν δίμετρον βραχυκατάληκτον εἰς δισύλλαβον  

ἀναπαιστικὸν δίμετρον καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον  

ἀναπαιστικὸν δίμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν / anapaesticum dimetrum catalecticum  

ἀναπαιστικὸν δίμετρον λογαοιδικόν  

ἀναπαιστικὸν δίμετρον ὑπερκατάληκτον εἰς δισύλλαβον  

ἀναπαιστικὸν δίμετρον ὑπερκατάληκτον εἰς συλλαβήν / anapaesticum dimetrum hypercatalectum  

ἀναπαιστικὸν διπλοῦν  

ἀναπαιστικὸν ἑφθημιμερές (ἑφθημιμερικόν) / anapaesticum hephthemimeres  

ἀναπαιστικὸν ἡμιόλιον  

ἀναπαιστικὸν ἰσοκατάληκτον  

ἀναπαιστικὸν μέτρον, ἀνάπαιστον, ἀνάπαιστος / anapaesticum (-on) metrum (-on), anapaestus  

ἀναπαιστικὸν μονόμετρον ἀκατάληκτον / anapaesticum monometrum acatalectum  

ἀναπαιστικὸν μονόμετρον βραχυκατάληκτον  

ἀναπαιστικὸν μονόμετρον καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον  

ἀναπαιστικὸν μονόμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν / anapaesticum monometrum catalecticum  

ἀναπαιστικὸν μονόμετρον ὑπερκατάληκτον εἰς δισύλλαβον  

ἀναπαιστικὸν μονόμετρον ὑπερκατάληκτον (εἰς συλλαβήν) / anapaesticum monometrum hypercatalectum  

ἀναπαιστικὸν πενθημιμερές  

ἀναπαιστικὸν πενθημιμερές αἰολικόν: vd. αἰολικὸν ἀναπαιστικὸν πενθημιμερές

ἀναπαιστικὸν πυρριχιακόν: vd. ἀναπαιστικὸν τετράμετρον προκελευ(σ)ματικὸν ἀκατάληκτον

ἀναπαιστικὸν τετράμετρον καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον  

ἀναπαιστικὸν τετράμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν / anapaesticum (-us) tetrametrum (-ter) catalecticum (-us) in syllabam  

ἀναπαιστικὸν τετράμετρον προκελευ(σ)ματικὸν ἀκατάληκτον / anapaesticum tetrametrum proceleumaticum acatalectum  

ἀναπαιστικὸν (-ός) τρίμετρον (-ος) ἀκατάληκτον (-ος) / anapaesticum (-us) trimetrum (-trus, -ter) acatalectum (-us)  

ἀναπαιστικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον / anapaesticum trimetrum brachycatalectum  

ἀναπαιστικὸν τρίμετρον καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον  

ἀναπαιστικὸν τρίμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν / anapaesticum trimetrum catalecticum in syllabam  

ἀναπαιστικὸν τρίμετρον κατὰ μονοποδίαν / anapaesticum trimetrum acatalectum simplex  

ἀναπαιστικὸν τρίμετρον ὑπερκατάληκτον εἰς δισύλλαβον  

ἀναπαιστικὸν τρίμετρον ὑπερκατάληκτον εἰς συλλαβήν / anapaesticum trimetrum hypercatalectum  

ἀναπαιστικὸν τρίπουν  

ἀναπαιστικὸς τετράμετρος ἀκατάληκτος / anapaesticus tetrameter octonarius plenus  

ἀναπαιστοβάκχειος  

ἀναπαιστοδάκτυλος  

ἀναπαιστοκρήτικος  

ἀναπαιστομόλοττος  

ἀνάπαιστον, ἀνάπαιστος: vd. ἀναπαιστικὸν μέτρον

ἀνάπαιστον προσοδιακὸν κῶλον δωδεκάσημον  

ἀναπαιστοπυρρίχιος  

ἀνάπαιστος (πούς), ἀνάπαιστον / anapaestus (pes), anapaeston  

ἀνάπαιστος ἀπ’ ἐλάσσονος / anapaestus apelassonos  

ἀνάπαιστος ἀπὸ μείζονος / anapaestus ἀπὸ μείζονος (apomizonos, maior)  

ἀνάπαιστος ἔρρυθμος  

ἀναπαιστοσκόλιος  

ἀνάπαιστος κυκλικός  

ἀναπαιστοσπόνδειος  

ἀνάπαιστος σύμπτυκτος / anapaestus symptyctus  

ἀναπαιστοχόρειος  

ἀναπεποδισμένος  

ἀναφώνημα  

ἄνετος  

ἀνομοιομερὲς ποίημα, κατὰ περικοπήν  

ἀνομοιομερές, σύστημα ἐπιφθεγματικόν  

ἀνομοιομερές, σύστημα κατὰ περικοπήν  

ἀνόμοιος  

ἀνομοιόστροφος  

ἀνταμοιβαῖος / antamoebaeos  

ἀντανακλώμενος  

ἀνταναπαιστικός  

ἀντανάπαιστος / antanapaestus  

ἀνταπόδοσις  

ἀντεπίρρημα  

ἀντιβακχειανάπαιστος  

ἀντιβακχειοκρήτικος  

ἀντιβακχειομόλοττος  

ἀντιβακχειοχόρειος  

ἀντίβακχος (-βάκχειος) / antibacchus (-bachus, -baccheus, -bacchius, -bachius)  

ἀντιδάκτυλος / antidactylus  

ἀντιδόχμιος  

ἀντιθετικὸν ποίημα  

ἀντίθετος  

ἀντικύπριος / anticyprios  

ἀντίμετρος  

ἀντιπάθεια / antipathia  

ἀντιπαθής  

ἀντιπαράλληλος  

ἀντιπεριῴδικος  

ἀντισπαστικὴ διποδία / antispastica dipodia  

ἀντισπαστικὴ ἑπτάσημος  

ἀντισπαστικὴ συζυγία / antispastica syzygia (coniugatio)  

ἀντισπαστικὸν (-ὸς) δίμετρον (-ος) ἀκατάληκτον (-ος) / antispasticum dimetrum acatalectum  

ἀντισπαστικὸν δίμετρον βραχυκατάληκτον / antispasticum dimetrum brachycatalectum  

ἀντισπαστικὸν δίμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν  

ἀντισπαστικὸν δίμετρον παρὰ τὴν τελευταίαν συλλαβήν  

ἀντισπαστικὸν δίμετρον ὑπερκατάληκτον / antispasticum dimetrum hypercatalectum  

ἀντισπαστικὸν διπλοῦν φερεκράτειον  

ἀντισπαστικὸν εἶδος / antispastica forma  

ἀντισπαστικὸν ἑξάμετρον  

ἀντισπαστικὸν ἑφθημιμερές / antispasticum hephthemimericum  

ἀντισπαστικὸν ἡμιόλιον  

ἀντισπαστικὸν κόμμα  

ἀντισπαστικὸν μέτρον / antispasticum (-on) metrum (-on)  

ἀντισπαστικὸν μονόμετρον ἀκατάληκτον  

ἀντισπαστικὸν μονόμετρον καταληκτικόν  

ἀντισπαστικὸν μονόμετρον ὑπερκατάληκτον / antispasticum monometrum hypercatalectum  

ἀντισπαστικὸν πενθημιμερές / antispasticum penthemimericum  

ἀντισπαστικὸν πεντάμετρον ἀκατάληκτον / antispasticum pentametrum acatalectum  

ἀντισπαστικὸν πεντάμετρον καταληκτικόν  

ἀντισπαστικὸν τετράμετρον ἀκατάληκτον / antispasticus (-um) tetrameter (-trum, -on) acatalectus (-um)  

ἀντισπαστικὸν τετράμετρον καταληκτικόν / antispasticus (-um) tetrameter (-trum) catalecticus (-um)  

ἀντισπαστικὸν τετράμετρον ὑπερκατάληκτον / antispasticum tetrametrum hypercatalectum  

ἀντισπαστικὸν (–ὸς) τρίμετρον (–ος) ἀκατάληκτον (–ος) / antispasticon trimetron acatalecton  

ἀντισπαστικὸν (-ὸς) τρίμετρον (-ος) βραχυκατάληκτον (-ος)  

ἀντισπαστικὸν (-ὸς) τρίμετρον (-ος) καταληκτικὸν (-ὸς) εἰς συλλαβήν / antispasticum trimetrum catalecticum  

ἀντισπαστικὸν (-ὸς) τρίμετρον (-ος) ὑπερκατάληκτον (-ος)  

ἀντισπαστικὸς τετράμετρος βραχυκατάληκτος / antispasticus (-um) tetrameter (-trum) brachycatalectus (-um)  

ἀντίσπαστος / antispastus, antespastus  

ἀντιστροφή / antistrophe  

ἀντιστροφὴ ἀμοιβαία: vd. ἀμοιβαία ἀντιστροφή

ἀντιστροφικός  

ἀντίστροφος  

ἀντίστροφος (πούς) / antistrophos (pes)  

ἀντίστροφος ἀμοιβαία: vd. ἀμοιβαία ἀντίστροφος

ἀντῳδή  

ἀντῳδόν  

ἄνω ~ κάτω  

ἀπαθής  

ἀπεμφαίνοντα (μέτρα) / immanifesta (metra)  

ἀπεριόριστον ποίημα  

ἀπηρτισμένον μέτρον  

ἀπηρτισμένος πούς  

ἀπηρτισμένος στίχος  

ἀπληγεῖς (στίχοι) /inlibati (versus)  

ἁπλοῦς (πούς) / simplex (pes)  

ἁπλοῦς (στίχος)  

ἀπόδοσις  

ἀπόθεσις / depositio  

ἀπόκροτος  

ἀπολελυμένον ποίημα  

ἀποτελεστικός  

ἀπότμημα  

ἀπρόσχημοι (στίχοι) / aequiformes (versus)  

ἀρίθμιος  

ἀριστοφάνεια μέτρα / aristophania (-ea) metra  

ἀρκτικός / arcticus  

ἁρμόττιος  

ἀρρυθμία / arhythmia  

ἄρρυθμος / arrhythmus  

ἄρσις / arsis (elatio, elevatio, levatio, sublatio) ~ θέσις / thesis (positio, depositio)  

ἀρτιοπέρισσος  

ἀρτιόπους  

ἄρτιος (πούς)  

ἄρτιος (στίχος)  

ἄρτιος (χώρα)  

ἀρχεβούλειον / archebuleum (-bulion, -bulium, -bulios, -bulius, -buleus)  

ἀρχιλόχεια μέτρα / archilochia (-ica) metra  

ἀσκληπιάδεια μέτρα / asclepiadea (-eia, -ia, -ica) metra  

ἄστροφος  

ἀσυνάρτητα μέτρα / inconexa metra  

ἀσύνθετα μέτρα  

ἀσύνθετος (ποῦς, ῥυθμός)  

ἀσύνθετος (χρόνος)  

ἄτακτον, ποίημα μετρικόν  

ἄτακτος  

ἀταξία  

ἀτελὲς φερεκράτειον / ἀτελές pherecration  

ἄτμητον ποίημα, ἄτμητος ᾠδή  

αὔξησις  

αὐτολήκυθος  

ἀφαίρεσις / detractio  

Browse