Ε

SITO IN MANUTENZIONE - La nuova versione sarà presto online

ἔθος μέτρων  

εἰσόδιον  

ἐλεγειακόν (-γεῖον) / elegeum / elegiacum / elegiacus / elegion / elegium  

ἐλεγειακὸν (-γεῖον) μέτρον / elegiacum (-gium) metrum  

ἐλεγειακὸς (-γεῖος) στίχος / elegiacus (-gius) versus  

ἐλικοειδής  

ἔμμετρος  

ἐμπερίβολον  

ἔντασις  

ἐπιαντισπαστικόν  

ἐπίμακρος  

ἐπιφθεγματικὸν ποίημα  

ἐπισυνέμπτωσις  

ἐπιχοριαμβικόν  

ἐπιχοριαμβικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον  

ἐπιχοριαμβικὸν δίμετρον ὑπερκατάληκτον  

ἐπιχοριαμβικὸν ἑνδεκασύλλαβον  

ἐπιχοριαμβικὸν πινδαρικόν  

ἐπιχοριαμβικὸν πολυσχημάτιστον  

ἐπιχοριαμβικὸν τρίμετρον ἀκατάληκτον  

ἐπιχοριαμβικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον  

ἐπιχοριαμβικὸν τρίμετρον καταληκτικόν  

ἐπιχοριαμβικὸν τρίμετρον ὑπερκατάληκτον  

ἐπιωνικὸν (ἀπὸ μείζονος) δίμετρον καταληκτικόν  

ἐπιωνικὸν ἀπ᾿ ἐλάσσονος δίμετρον ἀκατάληκτον  

ἐπιωνικὸν ἀπ᾿ ἐλάσσονος δίμετρον κατάληκτον  

ἐπιωνικὸν ἀπ᾿ ἐλάσσονος δίμετρον ὑπερκατάληκτον  

ἐπιωνικὸν ἀπ᾿ ἐλάσσονος τρίμετρον ἀκατάληκτον  

ἐπιωνικὸν ἀπ᾿ ἐλάσσονος τρίμετρον βραχυκατάληκτον  

ἐπιωνικὸν ἀπ᾿ ἐλάσσονος τρίμετρον καταληκτικόν  

ἐπιωνικὸν ἀπὸ μείζονος δίμετρον ἀκατάληκτον  

ἐπιωνικὸν ἀπὸ μείζονος δίμετρον ὑπερκατάληκτον  

ἐπιωνικὸν ἀπὸ μείζονος τετράμετρον βραχυκατάληκτον  

ἐπιωνικὸν ἀπὸ μείζονος τρίμετρον βραχυκατάληκτον  

ἐπιωνικὸν τρίμετρον ὑπερκατάληκτον  

ἐπῴδιον  

ἑτερόμετρον ἆσμα  

εὐπολίδειον / eupolidium (eupolidion)  

εὐριπίδειον (εὐριπίδιον) / euripidium (euripidion)  

εὐριπίδειον ἀσυνάρτητον  

εὐριπίδειον τεσσαρεσκαιδεκασύλλαβον  

Browse