Ι

SITO IN MANUTENZIONE - La nuova versione sarà presto online

ἰαμβεῖον  

ἰαμβεῖον δίμετρον ἀκατάληκτον  

ἰαμβεῖον μονόμετρον ἀκατάληκτον  

ἰαμβεῖον πενθημιμερές  

ἰαμβεῖον τετράμετρον καταληκτικόν  

ἰαμβεῖον τρίμετρον ἀκατάληκτον  

ἰαμβεῖον τρίμετρον καταληκτικόν  

ἰαμβεῖος  

ἰαμβώδης / iambodes  

ἰωνικὴ ἀπὸ μείζονος περίοδος  

ἰωνικὴ βάσις / ionica basis  

ἰωνικὴ διαίρεσις  

ἰωνικὴ διποδία  

ἰωνικὴ συζυγία / ionica coniugatio  

ἰωνικὴ συνθήκη  

ἰωνικὸν ἀπ᾿ ἐλάσσονος μονόμετρον ἀκατάληκτον  

ἰωνικὸν ἀπ᾿ ἐλάσσονος μονόμετρον ὑπερκατάληκτον  

ἰωνικὸν ἀπ᾿ ἐλάσσονος πενθημιμερές  

ἰωνικὸν ἀπ᾿ ἐλάσσονος πεντάμετρον  

ἰωνικὸν ἀπ᾿ ἐλάσσονος τρίμετρον ὑπερκατάληκτον  

ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος δίμετρον βραχυκατάληκτον / ionicum a maiore (maius) dimetrum brachycatalectum  

ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος ἑφθημιμερές  

ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος ἡμιόλιον  

ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος μονόμετρον ὑπερκατάληκτον / ionicum a maiore monometrum hypercatalectum  

ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος πενθημιμερές  

ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος τετράμετρον ὑπερκατάληκτον  

ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος ἡμιόλιον  

ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος τρίμετρον ὑπερκατάληκτον / ionicum a maiore trimetrum hypercatalectum  

ἰωνικὸν εἶδος / ionica forma  

ἰωνικὸν προσωδιακόν  

ἰωνικὸς (ποὺς) βραχυκατάληκτος  

ἰωνικὸς ἀπ’ ἐλάσσονος (στίχος) τριποδιζόμενος  

ἰωνικὸς ἀπὸ μείζονος / ἀπ᾿ ἐλάσσονος ῥυθμός  

ἰωνικὸς κῶλος  

Browse