Le rotte di Alexandria. Po aleksandrijskih poteh

CONTENTS / SOMMARIO

Franz Maurizio, Raveggi Patrizia, Però Franco, Vascotto Patrizia

Introduzione/Uvod

Petricioli Marta

La comunità italiana in Egitto
Italijanska skupnost v Egiptu

Panjek Giovanni

I rapporti economici fra Trieste e Alessandria d’Egitto nell’Ottocento
Gospodarski odnosi med Trstom in Aleksandrijo v XIX. stoletju

Salama Rabie

Aspetti di cultura popolare alessandrina in Mafarka il futurista di Marinetti
Vidiki aleksandrijske ljudske kulture v romanu Futurist Mafarka F. T.Marinettija

Saad Moheb

Ungaretti ad Alessandria
Ungaretti v Aleksandriji

Godoli Ezio

Gli architetti friulani e giuliani nell’emigrazione politica italiana verso l’Egitto
Arhitekti iz Furlanije in Julijske krajine v političnem izseljenstvu v Egiptu

Verginella Marta

Aleksandrinke med mitom in resničnostjo
Le aleksandrinke tra mito e realtà

Kalc Aleksej

Le aleksandrinke: fenomeno di spicco in un contesto migratorio composito
Aleksandrinke: izstopajoči pojav na kompleksnem migracijskem prizorišču

škrlj Katja

Zgodbe aleksandrink med spominom in pozabo
Le storie delle aleksandrinke tra memoria ed oblio

Boz Nadia

L’emigrazione femminile in Egitto da un comune del Friuli occidentale, Fontanafredda, nel Novecento: un caso di studio
Ženska emigracija v Egipt iz zahodno furlanske občine Fontanafredda v XX. stoletju: proučevani primer

Koprivec Daša

Življenje otrok aleksandrink v Egiptuin njihovi spomini na Aleksandrijo
La vita dei figli delle aleksandrinke in Egitto e i loro ricordi di Alessandria

---

L’Asilo “Francesco Giuseppe” in Alessandria
Zavetišče »Franca Jožefa« v Aleksandriji

Details

Franco Però, triestino, laureato in storia dell’arte, è regista teatrale. Attivo anche nel teatro lirico, è presente con i suoi spettacoli, dalla metà degli anni Ottanta, in teatri e festival nazionali e internazionali. È socio della Fondazione Teatro Stabile di Parma e consigliere nel CdA del Teatro Miela di Trieste.

Patrizia Vascotto, triestina, laureata in lettere e in lingue straniere, è traduttrice, pubblicista, scrittrice, e si occupa di sociolinguistica e di contatti di lingue e culture. Da molti anni guida il Gruppo 85-Skupina 85, associazione culturale bilingue che opera da oltre un quarto di secolo per la promozione della cultura slovena in ambiente italiano.

L’apertura del Canale di Suez, che ha visto la città di Trieste tra i protagonisti più attivi dell’impresa grazie alla figura del Barone Revoltella, ha inciso non soltanto nel contesto degli scambi commerciali e mercantili nel Mediterraneo orientale ma anche nell’ambito del fenomeno migratorio partito dall’Italia a metà Ottocento. Nei contatti tra Trieste ed Alessandria, architetti, tecnici ed ingegneri giuliani e friulani hanno contribuito alla fisionomia della grande metropoli egiziana, ma la comunità degli italiani in Egitto ha lasciato tracce anche in altri settori della vita associata – banche, imprese, professionisti, scuole, università, industria cinematografica. E nell’ambito più propriamente letterario, Giuseppe Ungaretti e Tommaso Marinetti sono i grandi esponenti di una produzione che lega a filo doppio il mondo della cultura italiano e triestino con quello egiziano. Un fenomeno a sé è inoltre quello della grande emigrazione femminile proveniente in questo periodo dall’Impero austro-ungarico. Ragazze celibi, donne maritate e vedove, per lo più slovene del Carso goriziano e triestino, ma anche friulane, emigrarono ad Alessandria e al Cairo trovandovi occupazione come cuoche, cameriere, balie, sarte, governanti; una singolare evoluzione della mobilità femminile che ha avuto importanti ripercussioni sul sistema sociale di partenza. Le testimonianze offerte da questa raccolta rivelano l’intreccio di aspetti economici, sociologici, architettonici e letterari di una pagina di storia in parte ancora da esplorare.

Franco Però, tržačan, diploma iz umetnostne zgodovine, gledališki režiser. Je dejaven tudi v opernem gledališču in s svojimi predstavami je na domačih in mednarodnih festivalih prisoten vse od sredine osemdesetih let preteklega stoletja. Je član Fondazione Teatro Stabile di Parma (Fundacija stalnega gledališča v Parmi) in Upravnega sveta gledališča Miela iz Trsta.

Patrizia Vascotto, tržačanka, diploma iz jezikoslovja in tujih jezikov, prevajalka, publicistka in pisateljica, ukvarja se s sociolingvistiko ter jezikovnimi in kulturnimi stiki. Že več let vodi Skupino 85- Gruppo 85, dvojezično kulturno združenje, ki že več kot petindvajset let v italijanskem okolju spodbuja spoznavanje slovenske kulture.

Odprtje Sueškega kanala, pri katerem je mesto Trst odigralo eno ključnih vlog zaradi osebnosti barona Revoltelle in njegove dejavnosti pri velikem podvigu, je odločujoče vplivalo ne le na trgovske in trgovinske tokove vzhodnega Sredozemlja, temveč sredi 19.stoletja tudi na pojav novih italijanskih migracijskih tokov. V stikih med Trstom in Aleksandrijo so arhitekti, tehniki in inženirji iz Julijske krajine in Furlanije prispevali k ustvarjanju nove podobe velike egiptovske metropole, toda italijanska skupnost je zaznamovala tudi ostala področja družbenega življenja z bankami, podjetji, strokovnjaki, šolami, univerzami, filmsko industrijo. V okviru književnega dogajanja pa izstopata Giuseppe Ungaretti in Tommaso Marinetti, veliki imeni, ki sta tesno povezali italijansko in tržaško kulturno okolje z egiptovskim. Povsem samosvoj pa je sočasen pojav velike ženske emigracije iz avstro – ogrskih dežel v Egipt. Samska dekleta, poročene žene in vdove, predvsem Slovenke s tržaškega in goriškega Krasa, a tudi Furlanke, so takrat množično odhajale v Aleksandrijo in Kairo, kjer so se zaposlovale kot kuharice, strežnice, dojilje, šivilje, guvernante; gre za nenavadno evolucijo mobilnosti žensk, ki je globoko zaznamovala družbeno okolje iz katerega so izhajale in odhajale. Pričevanja, ki jih ponuja pričujoči zbornik odkriva ekonomsko, sociološko, arhitekturno in književno prepletanje v poglavju zgodovine, ki je zagotovo vredno nadaljnjega raziskovanja.

Browse