Verifiche Preverjanja Проверки

Details

Le Verifiche raccolgono un scelta di saggi, scritti in 40 anni di attività di ricerca in ambito slavistico. Con riferimento ai metodi che hanno contrassegnato gli studi letterari del XX secolo l’autore, analizzando il testo letterario, ne verifica le possibilità interpretative. La letteratura è in primo luogo parola. Essa si manifesta come elemento insostituibile del testo e come fattore culturale. In questa sua duplice valenza la parola incide sulla nostra percezione della realtà. Le Verifiche si occupano di quattro temi principali che sono state pubblicate nei quattro tomi: 1. analisi del testo; 2. la letteratura della differenza; 3. teoria ed etica della letteratura, 4. cultura, insegnamento e teatro.

Preverjanja prinašajo izbor razprav in člankov s področja slavistike, ki so nastali v štiridesetletnem raziskovalnem obdobju. Izhodišče so literarnovedne metode, ki so v 20. stoletju zaznamovale pristope h književnosti. Z analizo besedil avtor preverja njihovo ustreznost za razumevanje literarnega dela. Književnost se namreč osnuje na besedi, ki deluje kot nezamenljiva prvina teksta in kot dejavnik kulture, zato vpliva na naše dojemanje stvarnosti. Glavne teme Preverjanj so štiri: 1. Analiza besedila, 2. Književnost razlike, 3. Teorija in etika književnosti, 4. Kultura, poučevanje in gledališče.


Ivan Verč (Trieste, 1950), professore di slavistica presso l'Università di Trieste. Le sue ricerche si collocano in ambito teorico e storico-letterario (in particolare del romanzo russo). Ha partecipato a diversi convegni nazionali e internazionali. Ha pubblicato saggi monografici su Dostoevskij (1977), Pil'njak (1982) e sui limiti e le possibilità della rappresentazione letteraria della realtà (Razumevanje jezikov književnosti, 2010). Ha curato l'ultima edizione slovena dell' Eugenio Onegin di A.S. Puškin (1987) e l'edizione italiana del romanzo Kotlovan di Andrej Platonov (1993). È fondatore e redattore della rivista Slavica tergestina (Trieste-Ljubljana-Konstanz) e membro dei comitati redazionali delle riviste Primerjalna književnost (Ljubljana), Europa Orientalis (Salerno) e Lingue e Linguaggi (Lecce).

Ivan Verč (Trst, 1950), profesor za področje slavistike na tržaški univerzi. V slovenskih, italijanskih in mednarodnih revijah je sodeloval s članki in razpravami s področja teorije in zgodovine literature (predvsem zgodovine ruskega romana). Udeležil se je večjega števila znanstvenih posvetov v Sloveniji, Italiji in na tujem. Objavil je monografske študije o Dostojevskem (1977), o Piljnjaku (1982) in o mejah in možnostih literarne reprezentacije stvarnosti (Razumevanje jezikov književnosti, 2010). Pripravil je zadnjo slovensko izdajo Puškinovega Jevgenija Onjegina (1987) in italijansko izdajo romana Kotlovan Andreja Platonova (1993). Je ustanovitelj in urednik revije Slavica tergestina (Trst-Ljubljana-Konstanz) ter član uredniških svetov revij Primerjalna književnost (Ljubljana), Europa Orientalis (Salerno) in Lingue e Linguaggi (Lecce).

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4