Δ

SITO IN MANUTENZIONE - La nuova versione sarà presto online

δακτυλανάπαιστος  

δακτυλαντιβάκχειος  

δακτυλικὴ βάσις  

δακτυλικὴ διποδία / dactylica dipodia  

δακτυλικὴ τετραποδία / dactylica tetrapodia  

δακτυλικὴ τετραποδία καταληκτικὴ εἰς δισύλλαβον  

δακτυλικὴ τριποδία / tripodia dactylica (-ce)  

δακτυλικὸν αἰολικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον: vd. αἰολικὸν δακτυλικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον

δακτυλικὸν αἰολικὸν δίμετρον καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον: vd. αἰολικὸν δακτυλικὸν δίμετρον καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον

δακτυλικὸν αἰολικὸν δίμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν: vd. αἰολικὸν δακτυλικὸν δίμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν

δακτυλικὸν αἰολικὸν ἑξάμετρον καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον: vd. αἰολικὸν δακτυλικὸν ἑξάμετρον καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον

δακτυλικὸν αἰολικὸν ἑξάμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν: vd. αἰολικὸν δακτυλικὸν ἑξάμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν

δακτυλικὸν αἰολικὸν ἔπος καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον: vd. αἰολικὸν δακτυλικὸν ἔπος καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον

δακτυλικὸν αἰολικὸν μονόμετρον: vd. αἰολικὸν δακτυλικὸν μονόμετρον

δακτυλικὸν αἰολικὸν πεντάμετρον ἀκατάληκτον σαπφικὸν τεσσαρεσκαιδεκασύλλαβον: vd. αἰολικὸν δακτυλικὸν πεντάμετρον ἀκατάληκτον σαπφικὸν τεσσαρεσκαιδεκασύλλαβον

δακτυλικὸν αἰολικὸν πεντάμετρον καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον: vd. αἰολικὸν δακτυλικὸν πεντάμετρον καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον

δακτυλικὸν αἰολικὸν πεντάμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν: vd. αἰολικὸν δακτυλικὸν πεντάμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν

δακτυλικὸν αἰολικὸν τετράμετρον ἀκατάληκτον: vd. αἰολικὸν δακτυλικὸν τετράμετρον ἀκατάληκτον

δακτυλικὸν αἰολικὸν τετράμετρον καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον: vd. αἰολικὸν δακτυλικὸν τετράμετρον καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον

δακτυλικὸν αἰολικὸν τετράμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν: vd. αἰολικὸν δακτυλικὸν τετράμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν

δακτυλικὸν αἰολικὸν τρίμετρον ἀκατάληκτον: vd. αἰολικὸν δακτυλικὸν τρίμετρον ἀκατάληκτον

δακτυλικὸν αἰολικὸν τρίμετρον καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον: vd. αἰολικὸν δακτυλικὸν τρίμετρον καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον

δακτυλικὸν αἰολικὸν τρίμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν: vd. αἰολικὸν δακτυλικὸν τρίμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν

δακτυλικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον / dactylicum dimetrum acatalectum, dactylicus dimeter  

δακτυλικὸν δίμετρον βραχυκατάληκτον / dactylicum dimetrum brachycatalectum  

δακτυλικὸν δίμετρον καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον / dactylicum (-us) dimetrum (-us) catalecticum (-us)  

δακτυλικὸν δίμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν  

δακτυλικὸν δίμετρον ὑπερκατάληκτον εἰς συλλαβὴν / dactylicum dimetrum hypercatalectum  

δακτυλικὸν διπλοῦν  

δακτυλικὸν διπλοῦν εἰς δισυλλαβίαν  

δακτυλικὸν εἰς τρίτον τροχαῖον  

δακτυλικὸν ἑξάμετρον ἀκατάληκτον  

δακτυλικὸν ἑξάμετρον (μέτρον) ἡρωικόν (ἡρῷον), δακτυλικὸν (ἡρωικὸν) μέτρον, δακτυλικὸν ῥυθμός / dactylicum hexametrum (metrum) heroicum (heroum), dactylicus hexameter herous, dactylicum (heroicum) metrum  

δακτυλικὸν ἑξάμετρον καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον (εἰς δισυλλαβίαν) / dactylicus hexameter catalecticus  

δακτυλικὸν ἑξάμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν  

δακτυλικὸν ἑφθημιμερές / dactylicum hephthemimeres  

δακτυλικὸν ἑφθημιμερὲς ἀκέφαλον  

δακτυλικὸν λογαοιδικόν / dactylicum logaedicum  

δακτυλικὸν λογαοιδικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον  

δακτυλικὸν λογαοιδικὸν δίμετρον βραχυκατάληκτον  

δακτυλικὸν λογαοιδικὸν δίμετρον καταληκτικόν  

δακτυλικὸν λογαοιδικὸν δίμετρον ὑπερκατάληκτον  

δακτυλικὸν λογαοιδικὸν ἑξάμετρον  

δακτυλικὸν λογαοιδικὸν μονόμετρον  

δακτυλικὸν λογαοιδικὸν πεντάμετρον ἀκατάληκτον  

δακτυλικὸν λογαοιδικὸν πεντάμετρον ὑπερκατάληκτον  

δακτυλικὸν λογαοιδικὸν τετράμετρον ἀκατάληκτον  

δακτυλικὸν λογαοιδικὸν τετράμετρον ὑπερκατάληκτον  

δακτυλικὸν λογαοιδικὸν τρίμετρον ἀκατάληκτον  

δακτυλικὸν λογαοιδικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον  

δακτυλικὸν λογαοιδικὸν τρίμετρον καταληκτικόν  

δακτυλικὸν λογαοιδικὸν τρίμετρον ὑπερκατάληκτον  

δακτυλικὸν μέτρον, δακτυλικὸς ῥυθμός / dactylicum metrum  

δακτυλικὸν μονόμετρον ἀκατάληκτον / dactylicum monometrum acatalectum  

δακτυλικὸν μονόμετρον ὑπερκατάληκτον / dactylicum monometrum hypercatalectum  

δακτυλικὸν πενθημιμερές / dactylicum penthemimeres (penthemimericum)  

δακτυλικὸν πενθημιμερὲς πλεονάζον μιᾷ συλλαβῇ  

δακτυλικὸν πεντάμετρον / dactylicus pentameter  

δακτυλικὸν πεντάμετρον καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον (δύο συλλαβαῖς) / dactylicum pentametrum catalecticum (ex inferiore parte hexametri)  

δακτυλικὸν πεντάμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν  

δακτυλικὸν (-ὸς) τετράμετρον (-ος) ἀκατάληκτον (-ος) / dactylicus tetrameter  

δακτυλικὸν τετράμετρον βουκολικόν: vd. βουκολικὸν δακτυλικὸν τετράμετρον

δακτυλικὸν τετράμετρον βραχυκατάληκτον  

δακτυλικὸν τετράμετρον καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον / dactylicum (-us) tetrametrum (-ter) catalecticum (-us)  

δακτυλικὸν τετράμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν / dactylicum tetrametrum catalecticum  

δακτυλικὸν τετράμετρον παρὰ τὴν ἐν ἀρχαῖς συλλαβήν  

δακτυλικὸν τετράμετρον ὑπερκατάληκτον / dactylicum tetrametrum hypercatalectum  

δακτυλικὸν τετράπουν  

δακτυλικὸν τετράπουν εἰς τρισυλλαβίαν  

δακτυλικὸν τρίμετρον ἀκατάληκτον / dactylicum (-us) trimetrum (-ter) acatalectum (-us)  

δακτυλικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον  

δακτυλικὸν τρίμετρον καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον (δισυλλαβίαν) / dactylicum (-us) trimetrum (-us, -ter) catalecticum (–us)  

δακτυλικὸν τρίμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν  

δακτυλικὸν τρίμετρον τελικόν  

δακτυλικὸν τρίμετρον ὑπερκατάληκτον / dactylicum (-us) trimetrum (-ter) hypercatalectum (-us), dactylicum trimetrum epicum, dactylicum (-us) trimetrum (-ter) heroum (-us)  

δακτυλικὸν τρίπουν εἰς δισύλλαβον  

δακτυλικὸν φαλαίκειον / dactylicum phalaecium (falleucium)  

δακτυλικὸς ποδισμός  

δακτυλικὸς ῥυθμός: vd. δακτυλικὸν μέτρον

δακτυλικὸς στίχος / dactylicus versus  

δακτυλοβάκχειος  

δακτυλοκρήτικος  

δακτυλομόλοττος  

δάκτυλος, δακτυλικὸς πούς / dactylus, dactylicus pes  

δάκτυλος κατὰ βακχεῖον ἀπὸ ἰάμβου / dactylus per bacchium ex iambo  

δάκτυλος κατὰ βακχεῖον ἀπὸ τροχαίου / dactylus per bacchium ex trochaeo  

δάκτυλος κατὰ ἴαμβον / dactylus per iambum  

δάκτυλος κατὰ χορεῖον ἰαμβοειδῆ / dactylus per chorium ex similitudine iambi  

δάκτυλος κατὰ χορεῖον τροχαιοειδῆ / dactylus per chorium ex similitudine trochaei  

δακτυλοσκόλιος  

δακτυλοσπόνδειος  

δακτυλοχόρειος  

δάσιος (διάττιος?) / dasios  

δελφικός / delphicus  

δεξιὸν μέτρον / dexter versus  

δευτερεπίτριτος  

διάγυιος παίων  

διαίρεσις / diaeresis, divisio  

διαίρεσις εἰς τριχῆ  

διάλυσις  

διαντιβάκχειος  

διαντιδάκτυλος  

διάττιος: vd. δάσιος

διαφοραὶ μέτρων  

διβάκχειος  

δίβραχυς / dibrachys (-chus)  

διδάκτυλος  

διδυμαῖος  

διέχεια  

διίαμβος, διιαμβικόν / diiambus, diiambon  

διίαμβος καταληκτικός  

δικατάληκτος  

δικαταληξία  

δικρήτικος  

δίκωλος / dicolos  

δίμακρος  

διμετρία  

δίμετρος  

δίμοιρον ἔπος (ἔπους, ἐπικόν) / dimoeron epicon  

διμόλοττος  

διονύσιος  

διπενθημιμερές / dipenthemimericum  

διπλάσιος λόγος (διπλάσιον γένος) / duplex ratio (genus, modus, pes, tempus), dupla divisio (norma, partitio, regula), duplum  

διπλόμετρος  

διπλομετρούμενος  

διπλοποδία  

διπλόπους (διπλόποδος?)  

διπλοτριποδία  

διποδία / dipodia  

διποδιζόμενος  

δίπους (δίποδος?)  

διπυρρίχιος  

δίρρυθμος / dirhythmus  

δισκόλιος  

δισπόνδειος (-ιος) / dispondeus (-ius)  

διστιχία  

δίστιχον (διστίχιον) / distichon  

δισυλλαβία  

δισυλλαβίαιος  

διτρόχαιος / ditrochaeus  

δίχα τομή  

διχόρειος / dichoreus (-ius)  

δολιχόουρος / dolichuros  

δοχμιάζουσα ἀγωγή  

δόχμιος (δοχμικός, δοχμιακός, δοχμαικός) / dochmius (dochmios, dochmiacum)  

δοχμός  

δρόμιος  

δυαδικὸν ποίημα  

δυάς  

δωρικός (πούς) / doriscos (pes)  

δωρικὸς στίχος  

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 132