Β

SITO IN MANUTENZIONE - La nuova versione sarà presto online

βακχειακὴ κατάκλεις  

βακχειακὸν δίμετρον  

βακχειακὸν παιωνικὸν δίρρυθμον / bacchiacum (paeonicum) dirhythmum  

βακχειακὸν παιωνικὸν τετράμετρον ἀκατάληκτον / bacchiacum (paeonicum) tetrarhythmum acatalectum  

βακχειακὸν παιωνικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον  

βακχειανάπαιστος  

βακχειαντιβάκχειος  

βακχειοδάκτυλος  

βακχειοκρήτικος  

βακχειομόλοττος  

βακχεῖος, βακχειακός (βακχιακός) / bacchius (bachius), bacchicus  

βακχεῖος ἁπλοῦς ἀπὸ ἰάμβου  

βακχεῖος ἁπλοῦς ἀπὸ τροχαίου  

βακχεῖος ἀπὸ ἰάμβου / bacchius a iambo  

βακχεῖος ἀπὸ τροχαίου / bacchius ex trochaeo  

βακχεῖος ἢ ἀνταμοιβαῖος: vd. ἀνταμοιβαῖος

βακχεῖος κατὰ ἴαμβον  

βακχεῖος κατὰ τροχαῖον  

βακχειοσκόλιος  

βακχεῖος μέσος / bacchius medius  

βακχειοχόρειος  

βάσις / basis  

βάσις ἀναπαιστική: vd. ἀναπαιστικὴ βάσις

βάσις ἀναπαιστικὴ καταληκτικὴ εἰς δισύλλαβον: vd. ἀναπαιστικὴ βάσις καταληκτικὴ εἰς δισύλλαβον

βατήριος  

βουκολικὴ πέμπτη  

βουκολικὴ τετάρτη / bucolice tetarte / bucolica quarta  

βουκολικὴ τετραποδία / bucolice tetrapodia  

βουκολικὴ τομή / bucolice tome (ptome, caesura, incisio)  

βουκολικὸν δακτυλικὸν τετράμετρον / bucolicus (-um) tetrameter (-trus, -trum)  

βουκολικὸν ἡρωικόν / bucolicus (-um, -on) hexameter (-trum)  

βραχυκατάληκτα μέτρα / brachycatalecta metra  

βραχυκατάληκτον, ἀναπαιστικὸν δίμετρον: vd. ἀναπαιστικὸν δίμετρον βραχυκατάληκτον

βραχυκατάληκτον, ἀναπαιστικὸν μονόμετρον: vd. ἀναπαιστικὸν μονόμετρον βραχυκατάληκτον

βραχυκατάληκτον, ἀναπαιστικὸν τρίμετρον: vd. ἀναπαιστικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον

βραχυκατάληκτον, ἀντισπαστικὸν δίμετρον: vd. ἀντισπαστικὸν δίμετρον βραχυκατάληκτον

βραχυκατάληκτον, ἀντισπαστικὸν τρίμετρον: vd. ἀντισπαστικὸν (-ὸς) τρίμετρον (-ος) βραχυκατάληκτον (-ος)

βραχυκατάληκτον, δακτυλικὸν τετράμετρον: vd. δακτυλικὸν τετράμετρον βραχυκατάληκτον

βραχυκατάληκτον, ἐπιχοριαμβικὸν τρίμετρον: vd. ἐπιχοριαμβικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον

βραχυκατάληκτον, ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος δίμετρον: vd. ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος δίμετρον βραχυκατάληκτον

βραχυκαταληξία  

βραχυκέφαλος  

βραχυμακροβραχύς  

βραχύμακρος  

βραχύσημος  

βραχυσύλλαβος / brachysyllabus  

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 35