Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/10674
Title: Le acque del Carso Classico. Progetto Hydrokarst
Authors: Cucchi, Franco
Zini, Luca
Calligaris, Chiara
Issue Date: 2015
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Franco Cucchi, Luca Zini, Chiara Calligaris, "Le acque del Carso Classico. Progetto Hydrokarst/Vodonosnik Klasičnega Krasa. Projekt Hydrokarst", Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2015, pp. 181.
Pages: 181
Abstract: 
Nell’era della globalizzazione e delle iniziative di gestione congiunta dei beni comuni
al fine di migliorare l’utilizzo delle risorse, preservarne la quantità e soprattutto
la qualità, nasce il Progetto HYDROKARST finanziato con i fondi dell’Unione
Europea nell’ambito dei progetti strategici di cooperazione transfrontaliera. Lo
studio ha come obiettivo prioritario la tutela e la gestione coordinata dell’acquifero
del Reka-Timavo attraverso il monitoraggio quantitativo e qualitativo delle
acque ipogee nel territorio del Carso Classico. Affronta il tema dell’acqua quale
bene primario non solo come oggetto di ricerca in senso stretto, ma anche in
chiave applicativa coinvolgendo, in qualità di Partner di Progetto, quanti si occupano
della distribuzione dell’acqua potabile: AcegasApsAmga e Kraški Vodovod.
Le basi gettate attraverso questa collaborazione vogliono essere solamente
un preludio a quella che sarà in futuro una reale gestione congiunta di un bene
che deve essere considerato primario. I risultati raggiunti dall’ambizioso progetto,
hanno la pretesa di voler diventare la base scientifica su cui predisporre accordi
di cooperazione dedicati alla promozione ed attuazione di sistemi di riduzione
delle emissioni inquinanti, allo sviluppo di sistemi di intervento congiunti nelle situazioni
di emergenza, all’elaborazione di strategie univoche per la prevenzione
e la riduzione dei rischi. Prospettiva futura è inoltre la promozione di interventi
per il risparmio idrico, l’efficienza nella gestione della rete idrica ed il miglioramento
della qualità dell’acqua potabile, non solo per noi oggi, ma anche per le
generazioni future.

Projekt HYDROKARST je nastal v času globalizacije in pobud za koordinirano
upravljanje s skupnim dobrim, kar naj bi zagotovilo bolj smotrni izkoristek virov
ter ohranjanje njihove količine in predvsem kakovosti. Projekt se sofinancira iz
evropskih sredstev v sklopu strateških projektov čezmejnega sodelovanja. Končni
cilj te raziskave je namreč zaščita in koordinirano upravljanje vodonosnika Reka-
Timava s kvantitativnim in kvalitativnim spremljanjem podzemnih voda matičnega
Krasa. V sklopu projekta je voda obravnavana kot primarna dobrina – ne
samo v ožjem smislu osrednjega predmeta raziskovalnega dela, ampak tudi v
perspektivi nadaljnje implementacije rezultatov: partnerji projekta so namreč tudi
subjekti, ki se ukvarjajo z distribucijo pitne vode, in sicer družbi AcegasApsAmga
in Kraški vodovod.
Sodelovanje različnih projektnih partnerjev je postavilo izhodišča za bodoče
skupno upravljanje dobrine, ki jo moramo obravnavati kot primarno. Doseženi
rezultati tega ambicioznega projekta naj postanejo znanstveni temelj, na podlagi
katerega se lahko sklenejo nadaljnji sporazumi o sodelovanju, namenjeni
promociji in uresničenju sistemov za zmanjšanje onesnaževalnih emisij, razvoju
sistemov skupnega ukrepanja v nujnih primerih ter oblikovanju enotnih strategij
za preprečevanje in zmanjševanje tveganj. V prihodnosti naj bi dodatno razvili
tudi promocijo posegov za varčevanje z vodo, učinkovito upravljanje vodovodnega
omrežja in izboljšanje kakovosti pitne vode – ne samo za nas, ampak tudi za
kasnejše rodove.
Type: Book Chapter
URI: http://hdl.handle.net/10077/10674
ISBN: 9788883036217
eISBN: 9788883036224
Appears in Collections:Le acque del Carso Classico. Progetto Hydrokarst Vodonosnik/Klasičnega Krasa. Projekt Hydrokarst

Files in This Item:
File Description SizeFormat
internoHK_RGB.pdfcover to cover 38.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
copertina_HK_RGB.jpgCopertina184.13 kBJPEGThumbnail
View/Open
Progetto Hydrokarst_epub.epubepub35.58 MBEpubView/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

707
checked on Aug 5, 2019

Download(s)

3,127
checked on Aug 5, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons