Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/10674
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCucchi, Francoit
dc.contributor.authorZini, Lucait
dc.contributor.authorCalligaris, Chiarait
dc.date.accessioned2015-01-19T13:09:18Z-
dc.date.available2015-01-19T13:09:18Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationFranco Cucchi, Luca Zini, Chiara Calligaris, "Le acque del Carso Classico. Progetto Hydrokarst Vodonosnik/Klasičnega Krasa. Project Hydrokarst", Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2015, pp. 181.it
dc.identifier.isbn978-88-8303-621-7-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10077/10674-
dc.description.abstractProjekt HYDROKARST je nastal v času globalizacije in pobud za koordinirano upravljanje s skupnim dobrim, kar naj bi zagotovilo bolj smotrni izkoristek virov ter ohranjanje njihove količine in predvsem kakovosti. Projekt se sofinancira iz evropskih sredstev v sklopu strateških projektov čezmejnega sodelovanja. Končni cilj te raziskave je namreč zaščita in koordinirano upravljanje vodonosnika Reka- Timava s kvantitativnim in kvalitativnim spremljanjem podzemnih voda matičnega Krasa. V sklopu projekta je voda obravnavana kot primarna dobrina – ne samo v ožjem smislu osrednjega predmeta raziskovalnega dela, ampak tudi v perspektivi nadaljnje implementacije rezultatov: partnerji projekta so namreč tudi subjekti, ki se ukvarjajo z distribucijo pitne vode, in sicer družbi AcegasApsAmga in Kraški vodovod. Sodelovanje različnih projektnih partnerjev je postavilo izhodišča za bodoče skupno upravljanje dobrine, ki jo moramo obravnavati kot primarno. Doseženi rezultati tega ambicioznega projekta naj postanejo znanstveni temelj, na podlagi katerega se lahko sklenejo nadaljnji sporazumi o sodelovanju, namenjeni promociji in uresničenju sistemov za zmanjšanje onesnaževalnih emisij, razvoju sistemov skupnega ukrepanja v nujnih primerih ter oblikovanju enotnih strategij za preprečevanje in zmanjševanje tveganj. V prihodnosti naj bi dodatno razvili tudi promocijo posegov za varčevanje z vodo, učinkovito upravljanje vodovodnega omrežja in izboljšanje kakovosti pitne vode – ne samo za nas, ampak tudi za kasnejše rodove.en
dc.description.abstractNell’era della globalizzazione e delle iniziative di gestione congiunta dei beni comuni al fine di migliorare l’utilizzo delle risorse, preservarne la quantità e soprattutto la qualità, nasce il Progetto HYDROKARST finanziato con i fondi dell’Unione Europea nell’ambito dei progetti strategici di cooperazione transfrontaliera. Lo studio ha come obiettivo prioritario la tutela e la gestione coordinata dell’acquifero del Reka-Timavo attraverso il monitoraggio quantitativo e qualitativo delle acque ipogee nel territorio del Carso Classico. Affronta il tema dell’acqua quale bene primario non solo come oggetto di ricerca in senso stretto, ma anche in chiave applicativa coinvolgendo, in qualità di Partner di Progetto, quanti si occupano della distribuzione dell’acqua potabile: AcegasApsAmga e Kraški Vodovod. I risultati raggiunti dall’ambizioso progetto, hanno la pretesa di voler diventare la base scientifica su cui predisporre accordi di cooperazione dedicati alla promozione ed attuazione di sistemi di riduzione delle emissioni inquinanti, allo sviluppo di sistemi di intervento congiunti nelle situazioni di emergenza, all’elaborazione di strategie univoche per la prevenzione e la riduzione dei rischi. Prospettiva futura è la promozione di interventi per il risparmio idrico, l’efficienza nella gestione della rete idrica ed il miglioramento della qualità dell’acqua potabile, non solo per noi oggi, ma anche per le generazioni future.it
dc.language.isoitit
dc.language.isoslit
dc.publisherEUT Edizioni Università di Triesteit
dc.titleLe acque del Carso Classico. Progetto Hydrokarst Vodonosnik/Klasičnega Krasa. Project Hydrokarstit
dc.typeBookit
dc.identifier.eisbn978-88-8303-622-4-
dc.relation.pages181it
dc.units.noteDisponibile su richiestait
dc.subject.areaAmbiente, territorio e beni culturaliit
dc.relation.volumeheight21 cmit
dc.units.eutcatxit
item.languageiso639-1it-
item.languageiso639-1sl-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypebook-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_2f33-
Appears in Collections:Le acque del Carso Classico. Progetto Hydrokarst Vodonosnik/Klasičnega Krasa. Projekt Hydrokarst
Files in This Item:
File Description SizeFormat
internoHK_RGB.pdfcover to cover 38.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
copertina_HK_RGB.jpgCopertina184.13 kBJPEGThumbnail
View/Open
Progetto Hydrokarst_epub.epubepub35.58 MBEpubView/Open
Show simple item record


CORE Recommender

Page view(s) 50

858
checked on Dec 2, 2022

Download(s) 5

4,883
checked on Dec 2, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons