Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/23181
Title: Beelden in woorden: ADLAB richtlijnen voor audiodescriptie
Editors: Remael, Aline
Reviers, Nina
Vercauteren, Gert
Contributor: Pellegrims, Hans
Keywords: audiodescriptieslechtzienden toegang audiovisuele materialen
Issue Date: 2018
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Aline Remael, Nina Reviers, Gert Vercauteren (Onder redactie van), Hans Pellegrims (Vertaling door), "Beelden in woorden: ADLAB richtlijnen voor audiodescriptie", Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2018, pp. 100
Pages: 100
Price: 10,00
Abstract: 
“Beelden in woorden: ADLAB richtlijnen voor audiodescriptie”, een handboek voor audiobeschrijvers, aspirant-audiobeschrijvers en iedereen die met audiodescriptie te maken heeft, is het hoogtepunt en de laatste realisatie van het ADLAB-project, dat door de Europese Unie gefinancierd wordt als een deel van het “Lifelong Learning” programma van het EACEA, en gecoördineerd wordt door de Universiteit van Triëst.
Het doel van audiodescriptie (AD) is om blinden en slechtzienden toegang te geven tot audiovisuele materialen van allerlei aard, zoals televisieseries en films. De opzet is om een verbale beschrijving te geven van de belangrijkste informatie die op het scherm in beeld komt. Zo krijgt het publiek toegang tot de visuele informatie die bij het geluid van de film of serie hoort.
Het project, waaraan acht partners van zes verschillende Europese landen werkten, werd opgestart in oktober 2011 en voltooid in september 2014. In eerste instantie werd onderzoek gedaan naar de actuele omvang van slechtziendheid in Europa en naar het huidige AD-aanbod.
Daaruit bleek dat audiodescriptie in veel landen nog steeds weinig gebruikt wordt, en dat er weinig wetenschappelijke onderbouwing is, bijvoorbeeld in de vorm van universitaire opleidingsprogramma’s. Het team rond ADLAB heeft een boek geschreven (Audio Description: new perspectives illustrated), onder redactie van de collega’s van de Autonome Universiteit van Barcelona en uitgegeven bij Benjamins. In het boek worden essentiële punten en best practices van AD aangehaald om zo een academische basis aan de uitwerking van AD te geven.
Daarna volgde een testfase, uitgevoerd door de collega’s aan de Universiteit van Poznań, waarin verschillende strategieën voor het schrijven van ADs gestest werden met een doelpubliek. Dat vormde de basis voor de uiteindelijk richtlijnen van dit handboek, die geschreven werden onder leiding van de collega’s van de Universiteit Antwerpen. “Beelden in woorden” biedt een innovatieve aanpak om audiobeschrijvers op te leiden: de richtlijnen zijn niet prescriptief or regulatief, maar “strategisch”. Afhankelijk van de context en specifieke kenmerken van de situatie suggereren we alternatieve oplossingen. We hopen dat het resultaat van die drie jaren van toegewijd onderzoek, samengebracht in dit boek, een hulp zal zijn voor iedereen die met de boeiende wereld van AD te maken heeft.

Manuale per audiodescrittori, aspiranti audiodescrittori e chiunque abbia a che fare con la descrizione audio, volume finanziato dall'Unione Europea come parte del programma Lifelong Learning dell'EACEA e coordinato dall'Università di Trieste. Lo scopo della descrizione audio (AD) è quello di fornire ai non vedenti e agli ipovedenti l'accesso a materiali audiovisivi di ogni tipo, come serie televisive e film.
Il progetto, che coinvolge otto partner hanno lavorato sei paesi europei diversi, è stato lanciato nel mese di ottobre 2011 e completata nel settembre 2014. Inizialmente, la ricerca è stata fatta per la grandezza reale di disabilità visiva in Europa e per l'attuale gamma AD.
Ciò ha dimostrato che la descrizione dell'audio è ancora utilizzata raramente in molti paesi e che vi sono poche prove scientifiche, ad esempio sotto forma di programmi di formazione universitaria. Il team di ADLAB ha scritto un libro (Descrizione audio: nuove prospettive illustrate), curato dai colleghi dell'Università Autonoma di Barcellona e pubblicato a Benjamins. Nel libro vengono citati i punti essenziali e le migliori pratiche dell'AD per dare una base accademica allo sviluppo dell'AD.
Questa è stata seguita da una fase di test, condotta dai colleghi dell'Università di Poznań, in cui diverse strategie per la scrittura di annunci sono state testate con un pubblico di riferimento. Questo ha costituito la base per le linee guida finali di questo manuale, che sono state scritte sotto la guida di colleghi dell'Università di Anversa. "Immagini in parole" offre un approccio innovativo alla formazione degli scrittori audio: le linee guida non sono prescrittive o normative, ma "strategiche". A seconda del contesto e delle caratteristiche specifiche della situazione, vengono suggerite soluzioni alternative.
Type: Book
URI: http://hdl.handle.net/10077/23181
ISBN: 978-88-5511-006-8
eISBN: 978-88-5511-007-5
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale
Appears in Collections:ADLAB - Beelden in woorden: ADLAB richtlijnen voor audiodescriptie

Files in This Item:
File Description SizeFormat
ADLAB_NL _19_online.pdffull text570.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ADLabNL_978-88-5511-006-8.jpgfront cover126.04 kBJPEGThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

224
checked on Jun 25, 2022

Download(s) 50

445
checked on Jun 25, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons