Α : [223] Collection home page

ἀγωγή / agoge  

ἀδιαφορία / indifferentia  

ἀδιάφορος / adiaphoros (-foros), indifferens  

ἀδώνειος (-ον) / adonius (-um), adonidium  

ἀζυγεῖς / iniuges  

αἰολικὸν (-ὸς) ἀναπαιστικὸν (ὸς) τρίμετρον (-ος) καταληκτικὸν (-ος) εἰς συλλαβήν  

αἰολικὸν ἀναπαιστικόν  

αἰολικὸν ἀναπαιστικὸν πενθημιμερές  

αἰολικὸν ἀναπαιστικὸν τετράμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν  

αἰολικὸν δακτυλικόν  

αἰολικὸν δακτυλικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον  

αἰολικὸν δακτυλικὸν δίμετρον καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον  

αἰολικὸν δακτυλικὸν δίμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν  

αἰολικὸν δακτυλικὸν ἑξάμετρον καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον / aeolicum dactylicum hexametrum  

αἰολικὸν δακτυλικὸν ἑξάμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν  

αἰολικὸν δακτυλικὸν ἔπος καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον  

αἰολικὸν δακτυλικὸν μονόμετρον  

αἰολικὸν δακτυλικὸν πεντάμετρον ἀκατάληκτον σαπφικὸν τεσσαρεσκαιδεκασύλλαβον / aeolicum (-on) pentametrum dactylicum sapphicum  

αἰολικὸν δακτυλικὸν πεντάμετρον καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον  

αἰολικὸν δακτυλικὸν πεντάμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν  

αἰολικὸν δακτυλικὸν τετράμετρον ἀκατάληκτον  

αἰολικὸν δακτυλικὸν τετράμετρον καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον / aeolicum dactylicum (tetrametrum catalecticum in disyllabum)  

αἰολικὸν δακτυλικὸν τετράμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν  

αἰολικὸν δακτυλικὸν τρίμετρον ἀκατάληκτον  

αἰολικὸν δακτυλικὸν τρίμετρον καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον  

αἰολικὸν δακτυλικὸν τρίμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν  

αἰολικὸν ἡρωικὸν δακτυλικὸν μέτρον  

αἰολικὸν ἡρωικὸν δακτυλικὸν μέτρον βραχυκατάληκτον  

αἰολικὸν ἡρωικὸν δακτυλικὸν μέτρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν  

αἰολικὸν ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος τετράμετρον ἀκατάληκτον  

αἰολικὸν ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος τρίμετρον ἀκατάληκτον  

ἀκατάληκτος / acatalectus  

ἀκέφαλος (πούς)  

ἀκέφαλος (στίχος) / acephalus (versus)  

ἀλκαικὰ μέτρα / alcaica metra  

ἀλκμανικὰ (-μάνεια) μέτρα / alcmanica (-nia) metra  

ἀλλοιόστροφος  

ἀλογία  

ἄλογος / alogus  

ἀμετάβολον ποίημα  

ἄμετρος / ametros  

ἄμικτον ποίημα  

ἀμοιβαία ἀντιστροφή  

ἀμοιβαία ἀντίστροφος  

ἀμοιβαία ᾠδή / amoebaeum carmen  

ἀμοιβαῖον, σύστημα κατὰ περικοπήν  

ἀμοιβαῖος / amoebaeos  

ἀμπαιστός  

ἀμφίβραχυς / amphibrachys (-chus)  

ἀμφιλειπής / amphilipes  

ἀμφιμακροανάπαιστος  

ἀμφίμακρος (-ον) / amphimacrus (-os)  

ἀνακεκλιμένα μέτρα  

ἀνάκλασις / anaclasis  

ἀνακλώμενα ἀσυνάρτητα  

ἀνακλώμενον / anaclomenon  

ἀνακρεόντεια μέτρα / anacreontia (-ea, -ica) metra  

ἀνακύκλησις  

ἀναπαισταντιβάκχειος  

ἀναπαιστικὴ βάσις  

ἀναπαιστικὴ βάσις καταληκτικὴ εἰς δισύλλαβον  

ἀναπαιστικὴ περίοδος  

ἀναπαιστικὴ προσοδιακὴ περίοδος δωδεκάσημος  

ἀναπαιστικὴ συζυγία  

ἀναπαιστικὴ τριποδία / anapaestica tripodia  

ἀναπαιστικὸν αἰολικὸν πενθημιμερές: vd. αἰολικὸν ἀναπαιστικὸν πενθημιμερής

ἀναπαιστικὸν (-ός) τρίμετρον (-ος) ἀκατάληκτον (-ος) / anapaesticum (-us) trimetrum (-trus, -ter) acatalectum (-us)  

ἀναπαιστικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον / anapaesticum (-us) dimetrum (-us) acatalectum (-us)  

ἀναπαιστικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον κατὰ μονοποδίαν / anapaesticus dimeter acatalectus simplex  

ἀναπαιστικὸν δίμετρον βραχυκατάληκτον / anapaesticum dimetrum brachycatalectum  

ἀναπαιστικὸν δίμετρον βραχυκατάληκτον εἰς δισύλλαβον  

ἀναπαιστικὸν δίμετρον καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον  

ἀναπαιστικὸν δίμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν / anapaesticum dimetrum catalecticum  

ἀναπαιστικὸν δίμετρον λογαοιδικόν  

ἀναπαιστικὸν δίμετρον ὑπερκατάληκτον εἰς συλλαβήν / anapaesticum dimetrum hypercatalectum  

ἀναπαιστικὸν δίμετρον ὑπερκατάληκτος εἰς δισύλλαβον  

ἀναπαιστικὸν διπλοῦν  

ἀναπαιστικὸν ἑφθημιμερές (ἑφθημιμερικόν) / anapaesticum hephthemimeres  

ἀναπαιστικὸν ἡμιόλιον  

ἀναπαιστικὸν ἰσοκατάληκτον  

ἀναπαιστικὸν μέτρον, ἀνάπαιστον, ἀνάπαιστος / anapaesticum (-on) metrum (-on), anapaestus  

ἀναπαιστικὸν μονόμετρον ἀκατάληκτον / anapaesticum monometrum acatalectum  

ἀναπαιστικὸν μονόμετρον βραχυκατάληκτον  

ἀναπαιστικὸν μονόμετρον καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον  

ἀναπαιστικὸν μονόμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν / anapaesticum monometrum catalecticum  

ἀναπαιστικὸν μονόμετρον ὑπερκατάληκτον (εἰς συλλαβήν) / anapaesticum monometrum hypercatalectum  

ἀναπαιστικὸν μονόμετρον ὑπερκατάληκτον εἰς δισύλλαβον  

ἀναπαιστικὸν πενθημιμερές  

ἀναπαιστικὸν τετράμετρον καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον  

ἀναπαιστικὸν τετράμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν / anapaesticum (-us) tetrametrum (-ter) catalecticum (-us) in syllabam  

ἀναπαιστικὸν τετράμετρον προκελευ(σ)ματικὸν ἀκατάληκτον / anapaesticum tetrametrum proceleumaticum acatalectum  

ἀναπαιστικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον / anapaesticum trimetrum brachycatalectum  

ἀναπαιστικὸν τρίμετρον κατὰ μονοποδίαν / anapaesticum trimetrum acatalectum simplex  

ἀναπαιστικὸν τρίμετρον καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον  

ἀναπαιστικὸν τρίμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν / anapaesticum trimetrum catalecticum in syllabam  

ἀναπαιστικὸν τρίμετρον ὑπερκατάληκτον εἰς δισύλλαβον  

ἀναπαιστικὸν τρίμετρον ὑπερκατάληκτον εἰς συλλαβήν / anapaesticum trimetrum hypercatalectum  

ἀναπαιστικὸν τρίπουν  

ἀναπαιστικὸς τετράμετρος ἀκατάληκτος / anapaesticus tetrameter octonarius plenus  

ἀναπαιστοβάκχειος  

ἀναπαιστοδάκτυλος  

ἀναπαιστοκρήτικος  

ἀναπαιστομόλοττος  

ἀνάπαιστον προσοδιακὸν κῶλον δωδεκάσημον  

ἀναπαιστοπυρρίχιος  

ἀνάπαιστος (πούς), ἀνάπαιστον / anapaestus (pes), anapaeston  

ἀνάπαιστος ἀπ’ ἐλάσσονος / anapaestus apelassonos  

ἀνάπαιστος ἀπὸ μείζονος / anapaestus ἀπὸ μείζονος (apomizonos, maior)  

ἀνάπαιστος ἔρρυθμος  

ἀνάπαιστος κυκλικός  

ἀνάπαιστος σύμπτυκτος / anapaestus symptyctus  

ἀναπαιστοσκόλιος  

ἀναπαιστοσπόνδειος  

ἀναπαιστοχόρειος  

ἀναπεποδισμένος  

ἀναφώνημα  

ἄνετος  

ἀνομοιομερὲς ποίημα, κατὰ περικοπήν  

ἀνομοιομερές, σύστημα ἐπιφθεγματικόν  

ἀνομοιομερές, σύστημα κατὰ περικοπήν  

ἀνόμοιος  

ἀνομοιόστροφος  

ἀνταμοιβαῖος / antamoebaeos  

ἀντανακλώμενος  

ἀνταναπαιστικός  

ἀντανάπαιστος / antanapaestus  

ἀνταπόδοσις  

ἀντεπίρρημα  

ἀντιβακχειανάπαιστος  

ἀντιβακχειοκρήτικος  

ἀντιβακχειομόλοττος  

ἀντιβακχειοχόρειος  

ἀντίβακχος (-βάκχειος) / antibacchus (-bachus, -baccheus, -bacchius, -bachius)  

ἀντιδάκτυλος / antidactylus  

ἀντιδόχμιος  

ἀντιθετικὸν ποίημα  

ἀντίθετος  

ἀντικύπριος / anticyprios  

ἀντίμετρος  

ἀντιπάθεια / antipathia  

ἀντιπαθής  

ἀντιπαράλληλος  

ἀντιπεριῴδικος  

ἀντισπαστικὴ διποδία / antispastica dipodia  

ἀντισπαστικὴ ἑπτάσημος  

ἀντισπαστικὴ συζυγία / antispastica syzygia (coniugatio)  

ἀντισπαστικὸν (-ὸς) δίμετρον (-ος) ἀκατάληκτον (-ος) / antispasticum dimetrum acatalectum  

ἀντισπαστικὸν (-ὸς) τρίμετρον (-ος) βραχυκατάληκτον (-ος)  

ἀντισπαστικὸν (-ὸς) τρίμετρον (-ος) καταληκτικὸν (-ὸς) εἰς συλλαβήν / antispasticum trimetrum catalecticum  

ἀντισπαστικὸν (-ὸς) τρίμετρον (-ος) ὑπερκατάληκτον (-ος)  

ἀντισπαστικὸν (–ὸς) τρίμετρον (–ος) ἀκατάληκτον (–ος) / antispasticon trimetron acatalecton  

ἀντισπαστικὸν δίμετρον βραχυκατάληκτον / antispasticum dimetrum brachycatalectum  

ἀντισπαστικὸν δίμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν  

ἀντισπαστικὸν δίμετρον παρὰ τὴν τελευταίαν συλλαβήν  

ἀντισπαστικὸν δίμετρον ὑπερκατάληκτον / antispasticum dimetrum hypercatalectum  

ἀντισπαστικὸν διπλοῦν φερεκράτειον  

ἀντισπαστικὸν εἶδος / antispastica forma  

ἀντισπαστικὸν ἑξάμετρον  

ἀντισπαστικὸν ἑφθημιμερές / antispasticum hephthemimericum  

ἀντισπαστικὸν ἡμιόλιον  

ἀντισπαστικὸν κόμμα  

ἀντισπαστικὸν μέτρον / antispasticum (-on) metrum (-on)  

ἀντισπαστικὸν μονόμετρον ἀκατάληκτον  

ἀντισπαστικὸν μονόμετρον καταληκτικόν  

ἀντισπαστικὸν μονόμετρον ὑπερκατάληκτον / antispasticum monometrum hypercatalectum  

ἀντισπαστικὸν πενθημιμερές / antispasticum penthemimericum  

ἀντισπαστικὸν πεντάμετρον ἀκατάληκτον / antispasticum pentametrum acatalectum  

ἀντισπαστικὸν πεντάμετρον καταληκτικόν  

ἀντισπαστικὸν τετράμετρον ἀκατάληκτον / antispasticus (-um) tetrameter (-trum, -on) acatalectus (-um)  

ἀντισπαστικὸν τετράμετρον καταληκτικόν / antispasticus (-um) tetrameter (-trum) catalecticus (-um)  

ἀντισπαστικὸν τετράμετρον ὑπερκατάληκτον / antispasticum tetrametrum hypercatalectum  

ἀντισπαστικὸς τετράμετρος βραχυκατάληκτος / antispasticus (-um) tetrameter (-trum) brachycatalectus (-um)  

ἀντίσπαστος / antispastus, antespastus  

ἀντιστροφή / antistrophe  

ἀντιστροφικός  

ἀντίστροφος  

ἀντίστροφος (πούς) / antistrophos (pes)  

ἀντῳδή  

ἀντῳδόν  

ἄνω ~ κάτω  

ἀπαθής  

ἀπεμφαίνοντα (μέτρα) / immanifesta (metra)  

ἀπεριόριστον ποίημα  

ἀπηρτισμένον μέτρον  

ἀπηρτισμένος πούς  

ἀπηρτισμένος στίχος  

ἀπληγεῖς (στίχοι) /inlibati (versus)  

ἁπλοῦς (πούς) / simplex (pes)  

ἁπλοῦς (στίχος)  

ἀπόδοσις  

ἀπόθεσις / depositio  

ἀπόκροτος  

ἀπολελυμένον ποίημα  

ἀποτελεστικός  

ἀπότμημα  

ἀπρόσχημοι (στίχοι) / aequiformes (versus)  

ἀρίθμιος  

ἀριστοφάνεια μέτρα / aristophania (-ea) metra  

ἀρκτικός / arcticus  

ἁρμόττιος  

ἀρρυθμία / arhythmia  

ἄρρυθμος / arrhythmus  

ἅρσις / arsis (elatio, elevatio, levatio, sublatio) ~ θέσις / thesis (positio, depositio)  

ἀρτιοπέρισσος  

ἀρτιόπους  

ἄρτιος (πούς)  

ἄρτιος (στίχος)  

ἄρτιος (χώρα)  

ἀρχεβούλειον / archebuleum (-bulion, -bulium, -bulios, -bulius, -buleus)  

ἀρχιλόχεια μέτρα / archilochia (-ica) metra  

ἀσκληπιάδεια μέτρα / asclepiadea (-eia, -ia, -ica) metra  

ἄστροφος  

ἀσυνάρτητα μέτρα / inconexa metra  

ἀσύνθετα μέτρα  

ἀσύνθετος (ποῦς, ῥυθμός)  

ἀσύνθετος (χρόνος)  

ἄτακτον, ποίημα μετρικόν  

ἄτακτος  

ἀταξία  

ἀτελὲς φερεκράτειον / ἀτελές pherecration  

ἄτμητον ποίημα, ἄτμητος ᾠδή  

αὔξησις  

ἀὐτολήκυθος  

ἀφαίρεσις / detractio  

Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 223
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
ἀφαίρεσις.pdf.jpg2021ἀφαίρεσις / detractioDI BRAZZANO, STEFANO
ἀὐτολήκυθος.pdf.jpg2021ἀὐτολήκυθοςSCHIEVENIN, ROMEO
αὔξησις.pdf.jpg2021αὔξησιςMORETTO, BARBARA
ἄτμητον ποίημα, ἄτμητος ᾠδή.pdf.jpg2021ἄτμητον ποίημα, ἄτμητος ᾠδήSCHIEVENIN, ROMEO
ἀτελὲς φερεκράτειον.pdf.jpg2021ἀτελὲς φερεκράτειον / ἀτελές pherecrationMORETTO, BARBARA
ἀταξία.pdf.jpg2021ἀταξίαPETTENÀ, CARMELITA
ἄτακτος.pdf.jpg2021ἄτακτοςPETTENÀ, CARMELITA
ἄτακτον, ποίημα μετρικόν.pdf.jpg2021ἄτακτον, ποίημα μετρικόνPETTENÀ, CARMELITA
ἀσύνθετος (χρόνος).pdf.jpg2021ἀσύνθετος (χρόνος)MORETTO, BARBARA
ἀσύνθετος (ποῦς, ῥυθμός).pdf.jpg2021ἀσύνθετος (ποῦς, ῥυθμός)MORETTO, BARBARA
ἀσύνθετα μέτρα.pdf.jpg2021ἀσύνθετα μέτραMORETTO, BARBARA
ἀσυνάρτητα μέτρα.pdf.jpg2021ἀσυνάρτητα μέτρα / inconexa metraCERBO, ESTER
ἄστροφος.pdf.jpg2021ἄστροφοςMORETTO, BARBARA
ἀσκληπιάδεια μέτρα.pdf.jpg2021ἀσκληπιάδεια μέτρα / asclepiadea (-eia, -ia, -ica) metraCRISTANTE, LUCIO
ἀρχιλόχεια μέτρα.pdf.jpg2021ἀρχιλόχεια μέτρα / archilochia (-ica) metraMORELLI, GIUSEPPE
ἀρχεβούλειον.pdf.jpg2021ἀρχεβούλειον / archebuleum (-bulion, -bulium, -bulios, -bulius, -buleus)SCATTOLIN, PAOLO
ἄρτιος (χώρα).pdf.jpg2021ἄρτιος (χώρα)MORELLI, GIUSEPPE
ἄρτιος (στίχος).pdf.jpg2021ἄρτιος (στίχος)MORELLI, GIUSEPPE
ἄρτιος (πούς).pdf.jpg2021ἄρτιος (πούς)MORELLI, GIUSEPPE
ἀρτιόπους.pdf.jpg2021ἀρτιόπουςELICE, MARTINA
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 223
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed