Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/32502
Title: Banned French, English, and American Authors, and Their Works in the Ljubljana Lyceum Library up to 1848
Other Titles: Prepovedani francoski, angleški in ameriški avtorji in njihova dela v licejski knjižnici v Ljubljani do leta 1848
Authors: Svoljšak, Sonja
Keywords: Banned BooksFrench authorsEnglish authorsamerican authorsBook censorshipLjubljana Lyceum libraryeighteenth centurynineteenth centuryprepovedane knjigeFrancoski avtorjiangleški avtorjiameriški avtorjiknjižna cenzuraknjižnica ljubljanskega liceja18. stoletje19. stoletje
Issue Date: 2021
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Sonja Svoljšak, "Banned French, English, and American Authors, and Their Works in the Ljubljana Lyceum Library up to 1848" in: "Slavica Tergestina 26 (2021/I)", EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2021, pp. 222-242
Journal: Slavica Tergestina 
Abstract: 
Based on copies that have been preserved in the National and University Library, archival documents, early library inventories and catalogues, and accession logs, this article examines the presence of works by prominent French, English, and American philosophers and political philosophers in the Ljubljana lyceum library’s collection in the last decades of the eighteenth century and the first half of the nineteenth century. It also presents sources that testify to the influence of imperial censorship policies and legislation on the acquisition, recording, and lending of banned literature in the library until 1848, and provides information on individuals and institutions that kept works by banned authors in their personal collections before they became part of the Ljubljana lyceum library.

Na podlagi izvodov, ki so se ohranili v Narodni in univerzitetni knjižnici, arhivskih dokumentov, zgodnjih popisov in katalogov zbirke ter akcesijskih dnevnikov članek raziskuje prisotnost del nekaterih prominentnejših prepo-vedanih francoskih, angleških in ameriških filozofov ter političnih filozofov v zbirki ljubljanske licejske knjižnice v zadnjih desetletjih 18. in v prvi polovici 19. stoletja. Predstavlja tudi vire, ki pričajo o vplivu cesarskih cenzurnih politik in zakonodaje na pridobivanje, evidentiranje in izposojo prepovedane literature v licejski knjižnici do leta 1848, ter prinaša podatke o posameznikih in ustanovah, ki so prepovedane avtorje oziroma njihova dela hranili v osebnih zbirkah, preden so te postale del knjižnice ljubljanskega liceja.
Type: Article
URI: http://hdl.handle.net/10077/32502
ISSN: 1592-0291
eISSN: 2283-5482
DOI: 10.13137/2283-5482/32502
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale
Appears in Collections:Slavica Tergestina 26 (2021/I)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
08-Svoljšak.pdf340.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s) 50

608
checked on May 24, 2022

Download(s) 50

575
checked on May 24, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons